Leveringsvoorwaarden

Toepasselijke voorwaarden. RoyAl Electronics B.V., brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake de levering of terbeschikkingstelling van goederen en het verrichten van bijkomende werkzaamheden, alleen op basis van de navolgende Algemene Leveringsvoorwaarden, hierna ook te noemen "Algemene bepalingen". Afwijkingen of aanvullingen behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van RoyAl Electronics B.V.. Mist enige bepaling uit een overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

Bijzondere bepalingen voor het gebruik van standaardprogrammatuur en voor bijkomende werkzaamheden. Indien RoyAl Electronics B.V. standaardprogrammatuur ter beschikking stelt, zijn naast deze Algemene bepalingen ook de Bijzondere bepalingen voor het gebruik van standaard programmatuur van toepassing. Indien RoyAl Electronics B.V. naast de levering of terbeschikkingstelling van goederen bijkomende werkzaamheden verricht, zijn mede RoyAl Electronics B.V.' Bijzondere bepalingen voor bijkomende werkzaamheden als installatie, inbedrijfstelling, montage, onderhoud, revisie en reparatie alsmede advisering, opleiding en ondersteuning toepasselijk. Bij strijdigheid hebben de Bijzondere bepalingen voorrang boven de Algemene bepalingen.

Offerte; totstandkoming overeenkomst. Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van RoyAl Electronics B.V. geheel vrijblijvend en komt een RoyAl Electronics B.V. bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van cliënt. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d., gelden als een benadering, tenzij RoyAl Electronics B.V. uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.

Prijzen. Alle door RoyAl Electronics B.V. genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting die in verband met de overeenkomst is verschuldigd. Deze wordt afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten werkzaamheden. Indien de kostprijsfactoren van bestelde goederen, waaronder de kosten van lonen en materiaal, tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is RoyAl Electronics B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Betalingen. Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te zijn ontvangen. Heeft RoyAl Electronics B.V. grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door cliënt, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surséance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet-tijdige betaling e.d., dan kan RoyAl Electronics B.V. volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen. Bij niet-tijdige betaling is cliënt, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet betaalde deel wettelijke rente verschuldigd. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente. De voor RoyAl Electronics B.V. aan een eventuele incasso verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van cliënt. Bij niet-tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de bovenstaande vordering tot contante betaling vooraf of bij aflevering, is RoyAl Electronics B.V. bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet-volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet. Verrekening met vorderingen op RoyAl Electronics B.V. is niet toegestaan. In geval van faillissement, surséance van betaling of beslag aan de zijde van cliënt wordt al hetgeen hij dan aan RoyAl Electronics B.V. verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan RoyAl Electronics B.V. terstond verrekenen.

Levering; afname. Indien door RoyAl Electronics B.V. Incoterms worden gebruikt, wordt de versie bedoeld die van kracht was op de datum van het uitbrengen van de offerte. De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen. RoyAl Electronics B.V. raakt door termijnoverschrijding alleen dan in verzuim, wanneer zij ook na het verstrijken van een haar door cliënt schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn, haar verplichtingen jegens cliënt door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen. Cliënt is dan bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. RoyAl Electronics B.V. is tot het doen van deelleveringen bevoegd. Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet emstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van cliënt op zo spoedig mogelijke ongedaan making van de tekortkoming onverlet.

Overgang van risico en eigendom. Het risico voor te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering. De eigendom van een geleverde zaak gaat pas op cliënt over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat hij aan RoyAl Electronics B.V. verschuldigd is uit hoofde van de levering van die zaak of andere door RoyAl Electronics B.V. aan hem geleverde of te leveren zaken dan wel de in verband daarmee (te) verrichte(n) werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. RoyAl Electronics B.V. is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen en cliënt geeft RoyAl Electronics B.V. bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om het bedrijf van cliënt te betreden. Cliënt is bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Cliënt is niet bevoegd de zaken te verpanden of met andere beperkte rechten te bezwaren.

Niet toerekenbaar tekortschieten. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar, indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van de betreffende partij gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, staking, bezet ting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod. Schiet een partij in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan deze partij kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van vijfenzeventig aaneengesloten kalenderdagen waarop nakoming niet mogelijk is, verstreken is. Zijn voor RoyAl Electronics B.V. aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan cliënt door te berekenen.

Tekortkomingen in goederen en werkzaamheden. Indien een geleverd goed of een verrichte dienst of werk een tekortkoming vertoont, heeft de cliënt uitsluitend recht op kosteloos herstel door RoyAl Electronics B.V. door - naar keuze van RoyAl Electronics B.V. - reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: - de tekortkoming is het gevolg van een aan RoyAl Electronics B.V. toe te rekenen oorzaak; - de tekortkoming is aan het licht getreden binnen 12 maanden na de afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat de dienst of het werk is verricht; - de tekortkoming is binnen 14 dagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan RoyAl Electronics B.V. medegedeeld; - nakoming is niet blijvend onmogelijk; - eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed of de verrichte werkzaamheden, storingsopheffingen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door RoyAl Electronics B.V. of met voorafgaande schriftelijke toestemming van RoyAl Electronics B.V.; - het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van RoyAl Electronics B.V.; RoyAl Electronics B.V. kan in voorkomende gevallen het recht op kosteloos herstel jegens haar toeleverancier inroepen. RoyAl Electronics B.V. kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komend goed voor rekening van de cliënt aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt gezonden. RoyAl Electronics B.V. heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van RoyAl Electronics B.V.. Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van drie maanden na uitvoering van de herstelling, maar in ieder geval tot het einde van de oorspronkelijke periode van 12 maanden. Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van de cliënt kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid voor schade. Indien een geleverd goed of een verrichte dienst of werk een tekortkoming vertoont, heeft de cliënt uitsluitend recht op kosteloos herstel door RoyAl Electronics B.V. door - naar keuze van RoyAl Electronics B.V. - reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

- de tekortkoming is het gevolg van een aan RoyAl Electronics B.V. toe te rekenen oorzaak;

de tekortkoming is aan het licht getreden binnen 12 maanden na de afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat de dienst of het werk is verricht;

de tekortkoming is binnen 14 dagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan RoyAl Electronics B.V. medegedeeld;

nakoming is niet blijvend onmogelijk;

eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed of de verrichte werkzaamheden, storingsopheffingen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door RoyAl Electronics B.V. of met voorafgaande schriftelijke toestemming van RoyAl Electronics B.V.;

- het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van RoyAl Electronics B.V.; RoyAl Electronics B.V. kan in voorkomende gevallen het recht op kosteloos herstel jegens haar toeleverancier inroepen.

RoyAl Electronics B.V. kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komend goed voor rekening van de cliënt aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt gezonden. RoyAl Electronics B.V. heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van RoyAl Electronics B.V.. Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van drie maanden na uitvoering van de herstelling, maar in ieder geval tot het einde van de oorspronkelijke periode van 12 maanden. Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van de cliënt kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid voor schade. Schade die cliënt lijdt en waarvoor RoyAl Electronics B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan cliënt uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. Indien cliënt aantoonbaar schade lijdt wegens termijnoverschrijding door RoyAl Electronics B.V., heeft cliënt per volle kalenderweek vertraging recht op een schadevergoeding van 0,5% tot in totaal 5% van de prijs exclusief omzetbelasting van dat deel van de overeenkomst dat niet tijdig is uitgevoerd. Alle overige schade wordt door RoyAl Electronics B.V. vergoed, voor zover het personenschade en/of zaakschade betreft. In ieder geval worden niet vergoed inkomsten- of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop elders, schade wegens heropbouw van verloren gegane informatie, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes. Voor zover RoyAl Electronics B.V. adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt RoyAl Electronics B.V. geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. RoyAl Electronics B.V. is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan EUR 1,5 mln. per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen veertien dagen na de ontdekking van de schade schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan twaalf maanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat de werkzaamheden zijn verricht, aan het licht treedt. Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, kunnen tegen een eventuele vordering van de cliënt in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als RoyAl Electronics B.V. op grond van deze voorwaarden kan aanvoeren. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen gelden niet voor zover de schade personenschade betreft en/of is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van RoyAl Electronics B.V. of haar leidinggevenden.

Rechten van intellectuele eigendom. RoyAl Electronics B.V. behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema's, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur of bijbehorende documentatie aan cliënt ter beschikking stelt. De informatie mag behoudens uitdrukkelijke toestemming van RoyAl Electronics B.V. niet aan derden bekend worden gemaakt en door cliënt slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand, dan zal cliënt op eerste verzoek van RoyAl Electronics B.V. de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan RoyAl Electronics B.V. overdragen.

Export. Op de door RoyAl Electronics B.V. geleverde goederen of verrichte werkzaamheden zijn mogelijk exportvoorschriften, waaronder die van de EU of de Verenigde Staten, van toepassing. Cliënt is verplicht de voor hem bestemde bepalingen in acht te nemen en zal RoyAl Electronics B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met overtredingen van deze exportvoorschriften.

Toepasselijk recht, geschillen. Overeenkomsten tussen RoyAl Electronics B.V. en cliënt worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG). Alle geschillen tussen cliënt en RoyAl Electronics B.V. zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement van Den Haag bevoegde rechter.